Club

De vereniging Golfclub De Dommel (hierna te noemen: DD) hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring wil DD heldere en transparante informatie geven over hoe zij omgaat met persoonsgegevens. DD doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.  DD houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat:
– DD de persoonsgegevens alleen verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.
– verwerking van persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig
zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
– DD zal vragen om uitdrukkelijke toestemming als zij deze nodig heeft voor de verwerking van
uw persoonsgegevens.
– DD passende technische en/of organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de
beveiliging van persoonsgegevens is gewaarborgd.
– DD geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering
van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
– DD op de hoogte is van rechten omtrent persoonsgegevens, hierop wijst en deze respecteert.

DD is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Indien er na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen zijn hierover dan kan dit via: Golfclub De Dommel, Zegenwerp 12, 5271 NC Sint-Michielsgestel, 073-5519168, info@gcdedommel.nl.

Waarvoor verwerkt DD persoonsgegevens?
Persoonsgegevens van (potentiële) leden en leveranciers worden verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
– Het opnemen in de ledenadministratie en het ledenadministratieprogramma E-Golf4U;
– Het indelen in de juiste lidmaatschapscategorie;
– Het verwerken van wedstrijdgegevens en -uitslagen en het bijhouden van de handicapregistratie;
– Het doorgeven aan golfprofessionals die werkzaam zijn op de DD;
– Het opnemen in de financiële administratie, waaronder het boekhoudprogramma Exact;
– Het laten opnemen in het bestand van de NGF;
– Het, indien van toepassing, laten opnemen in het bestand van de Stichting Handicart;
– Het, indien van toepassing, laten opnemen in het bestand van de Bols Hole-in-One;
– Het versturen van facturen, uitnodigingen voor wedstrijden en/of clubgebeurtenissen;
– Het maken van en versturen van het clubblad, nieuwsbrieven en voor de leden interessante e-mails;
– Het opbouwen van historisch erfgoed en statistieken;
– Communicatie over de opdracht/offerte;
– Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht/offerte.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan DD de volgende persoonsgegevens van (potentiële) leden en leveranciers vragen en bewaren:
– Bedrijfsnaam;
– Voorletters, tussenvoegsel(s), achternaam en meisjesnaam;
– Voornaam;
– Titels;
– Volledig adres;
– Telefoonnummer(s);
– E-mailadres;
– Geboortedatum;
– Burgerlijke staat;
– Geslacht;
– (Pas)foto’s;
– NGF-nummer;
– Golfhandicap (speelsterkte);
– Beroep;
– Overlijdensdatum.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers
Persoonsgegevens van medewerkers worden door DD verwerkt ten behoeve van opstellen van een arbeidsovereenkomst.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is de arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan DD de volgende persoonsgegevens van haar medewerkers vragen:
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Geboortedatum;
– Salarisgegevens;
– Kopie ID;
– BSN-nummer;
– Bankgegevens.

Geheimhouding binnen lidmaatschap
Als lid van DD beschikt u ook over de (persoons)gegevens van de andere leden en bijzonderheden over de club.
U mag deze gegevens uitsluitend gebruiken voor doeleinden die te maken hebben met het verenigingsleven.
Het is verboden om tijdens of na beëindiging van uw lidmaatschap deze gegevens te gebruiken voor andere doeleinden.
Na beëindiging van uw lidmaatschap dient u tevens alle persoonsgegevens te vernietigen die u van DD en haar leden hebt.
Overtreding van de geheimhouding kan een boete en/of ontzegging van uw lidmaatschap tot gevolgen hebben.

Verstrekking aan derden
De gegevens die (potentiële) leden, medewerkers en leveranciers aan de DD geven, kan zij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maakt zij gebruik van een derde partij voor:
– Het verzorgen van de internetomgeving van DD;
– Het verzorgen van de (financiële) administratie;
– Het drukken en/of verzenden van het clubblad;
– De handicapregistratie;
– Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
– Het verzorgen van de horeca;
– Het verzorgen van golflessen;
– Het verzorgen van de personeelsadministratie.

DD geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ze geen verwerkersovereenkomst heeft afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maakt zij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

DD laat geen gebruik van persoonsgegevens toe voor commerciële en anderszins wervende doeleinden.

Verder zal DD de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij DD opvraagt. In een dergelijk geval dient zij medewerking te verlenen en is dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Tevens kan DD persoonsgegevens delen met derden indien u haar hier schriftelijk toestemming voor geeft. DD verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
DD verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
DD bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
DD heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo heeft DD bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
– Alle personen die namens DD van gegevens van (potentiële) leden kennis kunnen nemen, zijn
gehouden aan geheimhouding daarvan.
– DD hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al haar systemen;
– DD pseudonimiseert en zorgt voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
– DD maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
technische incidenten;
– DD test en evalueert regelmatig de maatregelen;
– DD-medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent persoonsgegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die DD van u heeft. Tevens kan bezwaar gemaakt worden tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door DD of een van haar verwerkers. Ook hebt u het recht de door u verstrekte gegevens door DD te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. DD kan vragen om legitimatie voordat DD gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht er een klacht zijn over de verwerking van persoonsgegevens, dan kunt u hierover contact opnemen met DD. U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebben, kunt u contact opnemen met Golfclub De Dommel.