Baan

BAANGEDRAGSREGELS

U speelt in principe “the stipulated round”.
U start op hole 1. Alleen spelers gestart op hole 1 hebben standing.
Deelnemers aan wedstrijden, georganiseerd door de wedstrijdcommissie hebben altijd standing, ongeacht de starthole. Dit geldt ook voor de deelnemers aan competitiewedstrijden.
a. Het is een vier-bal niet toegestaan te starten op een andere hole dan hole 1.
b. Het is niet toegestaan om op hole 8 of hole 16 te starten.
c. Het is niet toegestaan om van hole 1 naar hole 8 door te steken.
d. Het is niet toegestaan om van hole 9 naar hole 16 door te steken.

Starten op hole 10 is alléén toegestaan, wanneer u andere spelers niet hindert.
(U hindert andere spelers als u de voortgang van hun spel verstoort.)
Spelers gestart op hole 1, die “the stipulated round” spelen en van hole 9 komen, hebben te allen tijde voorrang.
Indien u start op hole 10 speelt u dus niet “the stipulated round”.
Het is niet toegestaan met een vierbal te starten op hole 10.

U laat conform de NGF doorlaatregels een andere partij door, zodra u:
a. de afstand van een volledige hole op de partij voor u heeft verloren;
b. langzamer blijkt te spelen dan de achterop komende partij;
c. naar een bal zoekt en het ernaar uitziet, dat deze niet makkelijk te vinden is.

U mag achter een wedstrijd of teereservering aan spelen.
U dient echter ruim afstand te houden tot de laatste partij. Om te weten wanneer u kunt gaan spelen, kunt u terecht bij de wedstrijdleiding of het secretariaat. Er tussen kruipen is niet toegestaan. Indien er teesluitingen zijn ten behoeve van wedstrijden en gezelschappen, wordt dit vermeld op de agenda op de website. Het is verstandig regelmatig op de agenda te kijken, indien u van plan bent te gaan spelen.

Houd u zich – voor het behoud van de baan – strikt aan de regels.
Geen karren vlakbij de greens of tussen de bunkers en de greens door, passeer de witte lijnen niet met karren en volg de aanwijzingen, die overal zijn opgesteld (met name ’s winters).

Bespeel de baan met respect.
Leg divots terug, repareer pitchmarks en gebruik de trapjes bij de tees.

De paden op het terrein zijn opengesteld voor wandelaars.
Alhoewel de wandelaars dienen op te letten, is dit ook een plicht van de spelers. Met name op de holes 12, 13 en 14 dient men uiterst waakzaam te zijn en liever te wachten dan te schreeuwen.

Bij het aan komen rijden, uitstappen en uitladen van uw auto dient u er rekening mee te houden dat er op verschillende plaatsen gespeeld kan worden. 
Green 18 en 15, afslag hole 1, 10 en 16. Maak s.v.p. op de juiste wijze gebruik van de parkeervakken. op de parkeerplaats.

Mobiel bellen is, behalve in geval van calamiteiten, alleen toegestaan op de parkeerplaats. 
Zet uw toestel in de baan, het clubhuis en op het terras op de trilstand.

Groet elkaar en maak kennis met elkaar als u elkaar niet kent.

Heb respect voor uw medespelers.
Help elkaar bij de naleving van de baangedragsregels.

Winterblad, Winterkan, donderdagavond-, zaterdagmiddagwedstrijden, dinsdag damesdag, woensdag damesdag, Breek van de Week en de donderdag herenmiddag zijn geen officiële wedstrijden en vallen onder de algemene standingregels.
Dinsdag is damesdag, woensdagochtend voor dames met hogere handicap en zonder handicap (mits met baanpermissie!) en donderdagmiddag is herenmiddag.
Gedurende de jeugdlessen op zondagmorgen zijn hole 16 t/m 18 gesloten/gereserveerd voor de jongere jeugd. De oudere jeugd start op hole 1. Zij hebben geen standing. Wij vragen uw medewerking om deze dagen te respecteren.

MAATREGELEN VOOR HET  VERRUIMEN VAN DE SPEELMOGELIJKHEDEN VOOR LEDEN OP DE BAAN

Groepen
Groepen (hier gedefinieerd als groepen bestaande uit 3 flights of meer) leggen steeds meer beslag op de baan ten koste van de speelmogelijkheden van de leden. Deze groepen bestaan vaak uit leden met gasten. Daarbij komt dat niet-leden onze standingregels m.b.t. het starten op hole 10 niet kennen waardoor er conflicten in de baan kunnen ontstaan.

Voor een beter verloop gelden voortaan de volgende regels:

  1. (Halve) shotgun starts zijn niet toegestaan.
  2. Er mag alleen op hole 1 worden gestart (dus niet op hole 10), ook als er slechts 9 holes worden gespeeld.
  3. Er mogen niet meer dan 2 groepen per dag toegelaten worden met tenminste 1 uur verschil in starttijd tussen de laatste starttijd van de eerste groep en de eerste starttijd van de tweede groep.
  4. Er mogen maximaal 5 groepen per week worden toegelaten.
  5. Bij het verlenen van de starttijden dient aan de organisator uitdrukkelijk gemeld te worden dat hiervan niet afgeweken kan worden. De organisator dient dat aan alle deelnemers duidelijk te maken.

Wedstrijden
Het komt nogal eens voor dat de teesluiting zoals aangegeven op de website niet correspondeert met de werkelijke teesluiting. Daarom dienen de wedstrijdcommissie en andere commissies die wedstrijden organiseren, zodra het aantal flights bekend is, in Egolf4U bij de wedstrijdformat de begintijd en de eindtijd van de wedstrijd aan te passen. In de agenda op de website zijn daardoor de correcte teesluitingstijden aangegeven. Dit geeft leden zoveel mogelijk de gelegenheid om rondom de wedstrijd te spelen.

Dames en Herendagen e.d.
De damesdag op dinsdag, de damesochtend op woensdag, de herendag op donderdag, de Breek van de Week, de donderdagavondwedstijd in de zomer en de zaterdagmiddagwedstrijd in de winter zijn geen officiële wedstrijden en vallen onder de algemene standingregels.
Bij deze gelegenheden is het wel toegestaan om vanaf hole 1 en hole 10 te starten (vanaf hole 10 maximaal 3 bal). Flights startend op hole 10 hebben geen standing.

Bij uitwisselingen met bevriende clubs georganiseerd door de dames- of herencommissie is het eveneens toegestaan om van hole 1 en 10 te starten na toestemming van het bestuur. In deze gevallen dient op de website duidelijk te worden aangegeven wanneer de tees gesloten zijn.
(Halve) shotguns worden toegestaan in overleg met het bestuur en als dit geen extra hinder oplevert.

Verantwoordelijk voor de agenda op de website is de clubmanager.

DRESSCODE

Er wordt van u verwacht dat u er verzorgd uitziet, gepaste kleding en correcte golfkleding draagt. Met uitzondering van de maandelijkse Ekster-wedstrijden en van tevoren door de wedstrijdleiding aangegeven wedstrijden (via startlijst) wordt u vriendelijk verzocht zich voor de prijsuitreiking te verkleden (jasje-dasje).

Naveltruitjes, te korte broeken en/of rokken, te lage decolletés, shirts zonder kraag en trainingspakken zijn ongewenst.