Club

Melding van Grensoverschrijdend Gedrag

Voor alle sportclubs, die vallen onder NOC NSF geldt, dat er sprake moet zijn van een veilig sportklimaat.  Om dit te bereiken en te handhaven, zijn er afspraken gemaakt om Grensoverschrijdend Gedrag te voorkomen, te signaleren en als nodig te bestraffen.

Jaarlijks komen er verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag voor, zoals pesten, dreiging via internet of App, discriminatie, geweldpleging, overmatig drankgebruik of seksuele intimidatie. Verder gebruik van doping, drugs, neiging tot eetstoornissen. Sommige zaken zijn voor buitenstaanders zichtbaar maar er vinden ook veel incidenten plaats buiten het oog van omstanders. Een aantal zaken blijven alleen in een kleine kring van de direct betrokkenen bekend.  De gevolgen kunnen echter nog groter worden, wanneer de zaak ongewenst in de media komt of wanneer door bijvoorbeeld sociale media de aandacht op een kwestie wordt gevestigd.

NOC NSF merkt uit het toenemend aantal advies aanvragen, dat zowel preventie als bestraffing steeds meer aandacht nodig heeft. Daarom zijn er aanvullende maatregelen genomen: er is een toolkit ontwikkeld, en een aantal afspraken gemaakt. Er is onder andere een Vertrouwenspunt sport opgericht, waar iedereen (ook anoniem) informatie kan krijgen over melding, procedure, en strafbare feiten.

Vertrouwens Contact Persoon (VCP)
Per club is er een Vertrouwens Contact Persoon (VCP)  met de volgende taken:
De belangrijkste taak van een VCP is de eerste opvang bij een vraag, een klacht, een vermoeden over grensoverschrijdend gedrag.
De VCP verwijst vervolgens door naar de juiste personen en/of instanties voor de verdere afhandeling van de vraag of klacht.
De VCP is beschikbaar voor iedereen die opmerkingen of vragen heeft over Grensoverschrijdend Gedrag of die over een concreet incident een gesprek wil met iemand die bekend is binnen de club.
De VCP is er voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers en bestuur.
Het bestuur van De Dommel heeft mevrouw dr. Machteld Langenberg-Ledeboer aangesteld als VCP.
lang-3

Wat betekent dit voor De Dommel:
1. Preventie
– Al  in de basis van de golfregels zijn gedragsregels vastgelegd en we gaan ervan uit dat deze gerespecteerd worden. Heb respect voor elkaar en hanteer de omgangsvormen.
– Samen met het bestuur is er een risico analyse m.b.t. veiligheid. Deze is volgens de richtlijnen van de NGF.

2. Signaleren
– Er is altijd anoniem overleg mogelijk met een vertrouwenspersoon van het Vertrouwenspunt Sport van de NOC NSF.  Het telefoonnummer is: 0900- 2025590. Er kan anoniem overleg zijn, waaruit een advies besproken wordt. Meestal is dit al voldoende.
– Melding bij de Vertrouwens Contact Persoon (VCP).
De VCP is ten aller tijden beschikbaar, en zal met name zorgen voor de eerste opvang, fungeren als aanspreekpunt, en zo nodig doorverwijzen. In dit geval zal er altijd een anonieme melding gedaan worden aan het bestuur. De VCP doet zelf geen onderzoek, maar is beschikbaar  voor informatie over de procedure.
Met alle gegevens zal vertrouwelijk worden omgegaan.

3. Bestraffen
Mocht er een ernstiger situatie zijn, zoals bv seksuele intimidatie of  zaak voor juridische bestraffing, dan moet een rapportage formulier gebruikt worden, en zal aangifte gedaan worden bij de politie.

NGF tuchtreglement seksuele intimidatie 2020