Baan

Groepen
Groepen (hier gedefinieerd als groepen bestaande uit 3 flights of meer) leggen steeds meer beslag op de baan ten koste van de speelmogelijkheden van de leden. Deze groepen bestaan vaak uit leden met gasten. Daarbij komt dat niet-leden onze standingregels m.b.t. het starten op hole 10 niet kennen waardoor er conflicten in de baan kunnen ontstaan.

Voor een beter verloop gelden voortaan de volgende regels:

  1. (Halve) shotgun starts zijn niet toegestaan.
  2. Er mag alleen op hole 1 worden gestart (dus niet op hole 10), ook als er slechts 9 holes worden gespeeld.
  3. Er mogen niet meer dan 2 groepen per dag toegelaten worden met tenminste 1 uur verschil in starttijd tussen de laatste starttijd van de eerste groep en de eerste starttijd van de tweede groep.
  4. Er mogen maximaal 5 groepen per week worden toegelaten.
  5. Bij het verlenen van de starttijden dient aan de organisator uitdrukkelijk gemeld te worden dat hiervan niet afgeweken kan worden. De organisator dient dat aan alle deelnemers duidelijk te maken.

Wedstrijden
Het komt nogal eens voor dat de teesluiting zoals aangegeven op de website niet correspondeert met de werkelijke teesluiting. Daarom dienen de wedstrijdcommissie en andere commissies die wedstrijden organiseren, zodra het aantal flights bekend is, in Egolf4U bij de wedstrijdformat de begintijd en de eindtijd van de wedstrijd aan te passen. In de agenda op de website zijn daardoor de correcte teesluitingstijden aangegeven. Dit geeft leden zoveel mogelijk de gelegenheid om rondom de wedstrijd te spelen.

Dames en Herendagen e.d.
De damesdag op dinsdag, de damesochtend op woensdag, de herendag op donderdag, de Breek van de Week, de donderdagavondwedstijd in de zomer en de zaterdagmiddagwedstrijd in de winter zijn geen officiƫle wedstrijden en vallen onder de algemene standingregels.
Bij deze gelegenheden is het wel toegestaan om vanaf hole 1 en hole 10 te starten (vanaf hole 10 maximaal 3 bal). Flights startend op hole 10 hebben geen standing.

Bij uitwisselingen met bevriende clubs georganiseerd door de dames- of herencommissie is het eveneens toegestaan om van hole 1 en 10 te starten na toestemming van het bestuur. In deze gevallen dient op de website duidelijk te worden aangegeven wanneer de tees gesloten zijn.
(Halve) shotguns worden toegestaan in overleg met het bestuur en als dit geen extra hinder oplevert.

Verantwoordelijk voor de agenda op de website is de clubmanager.